Policy

Allmänt

 • Umeå Simsällskap (USS) ska verka för att främja simidrott och triathlon i enlighet med Riksidrottsförbundet, Svenska Simförbundets och Svenska Triathlonförbundets intentioner och värdegrund (se RF, SSF och STF).
 • USS ska arbeta för att skapa en god sammanhållning och samförstånd mellan styrelse, aktiva, ledare och vårdnadshavare.
 • Föreningen ska förmedla vattenvana och simkunnighet samt erbjuda simidrott och triathlon, både som idrottsgrenar och som värdefulla och hälsofrämjande fritidsaktiviteter.
 • Föreningen ska också erbjuda möjligheter till målinriktad idrottsutövning för dem som vill utveckla en idrottskarriär inom elitverksamhet.
 • För USS är mångfald och jämställdhet en självklarhet. Inom ramen för föreningens möjligheter, ska verksamheten vara tillgänglig för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar. Detta inkluderar men är inte begränsat till kön, ålder, funktionsvariationer, religion, etnicitet och sexuell identitet.
 • USS ska främja en atmosfär av respekt, öppenhet och ärlighet. Vi ska motverka trakasserier och mobbning i alla situationer och skall erbjuda en trygg, uppmuntrande och stödjande miljö.
 • USS fördömer och har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande handlingar och följer RF, SSF och STF handlingsplaner och utbildningsmaterial. Alla vuxna som arbetar med barn och ungdomar ska uppvisa ett aktuellt utdrag från polisens belastningsregister.

Sportsligt uppträdande

Umeå Simsällskaps aktiva, ledare, tränare och vårdnadshavare ska uppvisa en god sportslig anda och ett gott uppträdande, som exempelvis:

 • Uppförandet på träning och på tävlingar skall vara gott och språket vårdat.
 • Ett öppet och tillåtande klimat ska råda där vi gläder oss tillsammans i medgång och stöttar varandra i motgång.
 • Klubbens deltagare ska uppträda respektfullt mot funktionärer, medtävlare och lagkamrater.
 • Att representera klubben vid tävlingar och mästerskap ska vara både en ära och ett ansvar. Föreningens kläder bör bäras på tävlingar och vid prisutdelningar.
 • Alla som kvalificerat sig till ett nationellt mästerskap ska ges möjlighet att delta. Den aktiva ska förbereda sig på ett optimalt sätt för att få delta.
 • Det är tränarstaben som avgör vilka som ska delta i lagkapp och i mästerskap, detta i en dialog med de aktiva.

Droger

USS syn på användning av alkohol, narkotika, tobak och dopingpreparat är följande:

 • Föreningen har nolltolerans gällande doping och droger samt följer RF och respektive specialförbunds riktlinjer, se SSF och STF.
 • Alkoholförtäring eller droganvändning i eller i anslutning till föreningens verksamhet är oacceptabel. Då föreningen representeras vid tävlingar skall aktiva, tränare och vårdnadshavare tjäna som goda föredömen.
 • Föreningen ska vara uppmärksam på alla former av drogmissbruk hos sina aktiva och stötta dem vid händelse.
 • Vi avråder våra ungdomar från all användning av tobak och nikotinprodukter.

Trygg idrott

 • Vid oro eller misstanke om att barn och ungdomar far illa, görs en orosanmälan till socialtjänsten.
 • Uppmärksammas psykiskt ohälsa som ex. ätstörning, kommer föreningen arbeta aktivt med aktiva och vårdnadshavare.

Ideellt engagemang

 • Aktiva inom träningsgrupper: Vi förväntar oss ett engagemang i föreningen genom att utbilda sig till funktionär, samt/eller bidra inom ex. styrelsearbete, sektioner, sponsorarbete mm. Minst en representant per familj skall bidra.

Resor

Vid transporter i samband med USS verksamhet gäller följande:

 • Aktiva och vårdnadshavare förväntas samordna transporter till träningar, tävlingar och läger om inte annat anges.
 • Bilförare inom föreningens regi skall ha haft körkort minst 2 år och vara förtrogen med fordonstypen och utvilad vid körning.

Ledare på läger/tävling

 • Vid alla tillställningar som USS medverkar i, tävlingsgrupp som simskola, ska det medfölja minst en myndig person. Detta på grund av att alla simtränare inte är myndiga.
 • Helst bör det vara minst två myndiga ledare med på varje läger/tävling. Om detta inte går att ordna, bör någon vårdnadshavare följa med som stöd.
 • Vid behov kan samverkan med andra föreningar ske.

Senast reviderad av styrelsen den 15 oktober 2023.