Vision

Simidrott för alla – hela livet

Vision – USS ska vara en central aktör i kommunens utveckling och idrottsliv för att Umeå ska bli norra Sveriges simidrottscentrum

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att erbjuda simidrott och triathlon som glädjefyllda sporter för barn, ungdomar och vuxna boende i och kring Umeå. Verksamheten ska ge möjlighet för utövarna att röra sig mellan olika aktiviteter utifrån sina personliga förutsättningar och mål och genom detta uppmuntras att idrotta hela livet.

Värdegrund

All vår verksamhet ska genomsyras av glädje, gemenskap och trygghet. Det bygger på delaktighet, ansvar, kompetens och kvalitet

Övergripande mål

 • Simidrottskolan ska öka simkunnigheten och förbereda barn/ungdomar/vuxna att med glädje kunna utöva simidrott
 • USS ska vara lättillgänglig för alla befintliga och nya medlemmar. Alla medlemmar ska känna sig välkomna, välinformerade och känna glädje via idrotten.
 • Alla våra tränare och ledare ska uppfattas som professionella, kunniga och trevliga.
 • Såväl aktiva som supporters ska ha möjlighet att vara en del av klubbverksamheten utifrån sina förutsättningar.
 • USS ska få fler simmare att simma längre, eller komma tillbaka efter en paus. Målet är att öka medelåldern hos de aktiva i klubben.
 • Umeå simsällskap ska vara Norrlands bästa klubb i Öppet vattensimning med en stor bredd av simmare såväl i ålder som på motions- eller elitnivå.
 • Umeå simsällskap ska vara norra Sveriges ledande klubb inom Triathlon. Träning ska erbjudas för triathleter i alla åldrar och på olika nivåer, såväl för ungdomar, motionärer som för elitsatsande.

Strategi 2017-2020

Strategin ska fungera som ett styr- och stöddokument till verksamheten.

Avstämning varje år om hur vi lyckats och var vi ligger till i förhållande till vår vision, värdegrund och övergripande mål. Verksamhetsplanering där vi tar fram nya fokusområden inför kommande år (görs i oktober). Detta ligger till bas för aktivitetsplanering och budgetarbetet (klart i december). Dessa dokument är sedan styrande för verksamheten.

USS ska ha en ekonomi fortsatt i balans och växa i takt med de ekonomiska möjligheter som finns.

Fokus 2017/2018 – konsolidering

 • Kommunikation – vi ska aktivt kommunicera med våra medlemmar, främst vi Facebook, och ha en öppen och konstruktiv dialog med våra intressenter.
 • Organisation – vi arbetar efter en enkel och tydlig organisationsstruktur där var och en tar ansvar och bidrar till helheten.
 • Värdegrundsarbete – Vi ska förankra vår värdegrund i organisationen så att det genomsyrar allt vårt arbete såväl internt, gentemot aktiva, supporters som intressenter
 • Ekonomi och sponsorarbete – USS ska ha en fortsatt stabil ekonomi och tagit fram en långsiktig ekonomisk plan för klubben, inkluderande sponsorkontrakt
 • Supporter och föräldraengagemang –Vi ska uppmuntra ideellt engagemang från föräldrar och supporters då detta är avgörande för såväl sammanhållning som att föreningen ska fungera på ett bra sätt
 • Klubben ser det som en styrka att våra aktiva ska ha möjlighet att växla mellan olika idrotter som simning, vattenpolo, öppet vatten och triathlon. Ett samarbete mellan olika sektioner är viktigt och skapar samordningsvinster. Klubben ska uppmuntra och främja till representation vid såväl nationella tävlingar som lokala.